OSGB HİZMETİ

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( OSGB) Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği, hizmet verilmekte olan işyerlerinde görevlendirilen; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerini kapsar.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu ve 5510 Sayılı SGK(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) açısından değerlendirilerek sizler ile beraber iş yerlerinize taşımaktadır.

6331 sayılı İSG Kanununun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucu iş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda işverene maddi ve manevi tazminat yükü getirmekle beraber iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmezse dahi idare hukuku ve özellikle ceza hukuku(5237 Sayılı kanun) açısından ciddi yaptırımlar yüklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturan ve İlgili 6331 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:
1-İşyerinde İSG Organizasyonunun kurulması, Çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi,
2- Çalışanların Eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve  katılımlarının sağlanması,
3-Risk değerlendirmesi yapılarak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi,
4-İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini kapsamaktadır.
Bu kapsamda söz konusu İş Güvenliği Danışmanlık hizmetimiz talepleriniz doğrultusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve işçi sayısına uygun olarak işyerinize İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilecektir.

Ayrıca yapılan sözleşme ve birlikteliğimiz sonucunda bu personeller;

İşyerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel eğitimlerin verilmesi
İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak 
İş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak 
İş yeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
İç Yönetmelik hazırlamak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak
Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
Çalışma talimatları hazırlamak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak
Ilgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
Elektrik güvenliği,topraklama tesisatı,parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek
İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
Yıllık çalışma planı hazırlamak